Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ.Κ.) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου είναι το κεντρικό υπολογιστικό εργαστήριο διαθέσιμο (κοινό) σε όλα τα μέλη της Σχολής ΗΜΜΥ και του ΕΠΙΣΕΥ.

Αποστολή του Υ.Κ. είναι η στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας σπουδαστών, μελών ΔΕΠ, ερευνητών και συνεργατών της Σχολής ΗΜΜΥ και του ΕΠΙΣΕΥ.

Ειδικότερα η τεχνογνωσία και οι πόροι του Υ.Κ. προσφέρονται για: